I Predmet oglasa

Predmet oglasa je dodjela donacija udruženjima pacijenata sa kojima sarađuje kompanija Novo Nordisk Pharma d.o.o. Sarajevo

Donacija se dodjeljuju u stvarima – kancelarijski namještaj.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije imaju sva udruženja pacijenata sa kojima kompanija sarađuje ili je sarađivala u proteklom periodu.

III Uslovi za dodjelu donacija

Da bi udruženje ostvarilo poslovnu saradnju sa kompanijom Novo Nordisk za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1.      Udruženje je registrovano za djelatnost na području teritorije Bosne i Hercegovine – dostaviti posljednje Rješenje iz odgovarajućeg Registra

2.      Posjeduje ili ima u najmu prostorije udruženja – potvrdu kojom se dokazuje vlasništvo ili najam prostorija (posljednji račun od režija sa vidljivim nazivom i adresom udruženja ili ugovor o najmu prostora ili sl)

3.      Listu projekata provedenih u posljednje tri (3) godine

4.      Popunjen formular Zahtjev za donaciju u stvarima kompanije Novo Nordisk. Zahtjev obavezno mora biti potpisan i ovjeren.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vršit će se na osnovu kriterija definisanih od strane Uprave Društva.

V Zahtjev za dodjelu donacije

Popunjen formular Zahtjev za donaciju podnosi se putem pošte skupa sa potrebnim prilozima kao dokazima ispunjavanju kvalifkacionih i drugih uslova u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog Oglasa. Adresa za slanje Zahtjeva je adresa sjedišta kompanije Novo Nordisk: Trg solidarnosti 2, 71 000 Sarajevo. 

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VI Ostale napomene

Nakon provedene procedure, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će pismeno obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Troškovi dostavljanja doniranog namještaja snosi kompanija Novo Nordisk.

U Sarajevu, dana 11.12. 2021.g.