Kompanija Novo Nordisk u 2024. godini planira podržati rad i aktivnosti udruženja i predstavnika pacijenata sa dijabetesom, hemofilijom i gojaznošću kroz sufinansiranje projektnih aktivnosti koja će se provesti u 2024. godini.

Projekti od posebnog značaja podrazumijevaju:

 • Edukacija osoba sa dijabetesom i hemofilijom o ispravnoj kontroli i prevenciji komplikacija navedenih stanja
 • Podizanje svijesti o važnosti kontrole simptoma dijabetesa/hemofilije/gojaznosti
 • Smanjenje stigmatizacije
 • Unapređenje statusa pacijenata sa dijabetesom/hemofilijom/gojaznošći u društvenoj zajednici
 • Nove tehnologije i inovacije koje doprinose unapređenju statusa i stanja osoba sa dijabetesom/hemofilijom/gojaznosti

Aplikanti su dužni dostaviti prijave do 26.02.2024. godine na obrascu iz priloga ovog poziva, a koji se može preuzeti u elektronskom formatu.

Uz aplikaciju je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o registraciji
 • Statut
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji
 • Potvrda banke o aktivnom računu
 • Posljednji završni obračun ovjeren od strane nadležne agencije/tijela (bilans stanja/uspjeha)
 • Popis članova Upravnog odbora/tijela sa naznakom radnog mjesta koje obavljaju (ovjereno pečatom i potpisom lica za zastupanje)
 • Karton Udruženja (Ovjeren pečatom i potpisom lica za zastupanje) koji se može preuzeti u elektronskom formatu

Komitet za usklađenost poslovanja će razmotriti potpune pristigle prijave i odlučiti o visini dodjeljenih sredstava, nakon čega će aplikanti biti pozvani na potpisivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava.

Sredstva će biti dodijeljena samo odabranim projektima (aktivnostima), na temelju raspoloživih sredstava i evaluacije podnesenih projektnih aplikacija.

Tražena sredstva od strane kompanije Novo Nordisk ne mogu prelaziti 30% ukupne vrijednosti projekta ukoliko ona iznosi preko 5.000,00 KM.

Prijave je potrebno dostaviti na mail: infoba@novonordisk.ba